FIT MET CINDY
Algemene voorwaardensportdiensten.

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sportdiensten van Fit met Cindy.

Artikel 2

U neemt geheel op eigen risico deel aan een training /activiteit. Fit met Cindy is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die u oploopt tijdens of ten gevolge van een training / activiteit. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. U bent ten allen tijde verplicht de door Fit met Cindy verplicht gestelde veiligheidsvoorschriften op te volgen.

Artikel 3

Fit met Cindy behoudt het recht een training/activiteit bij onvoldoende belangstelling of een andere gewichtige en grondige reden te wijzigen of te annuleren. In overleg wordt er naar een alternatief gezocht dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever.

Artikel 4

De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 3 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomen of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit, binnen 1 week na de melding van de wijziging door Fit met Cindy doch in ieder geval uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training/activiteit, aan Fit met Cindy melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van de activiteit.

Artikel 5

De buitenactiviteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte of kou, sneeuw of ijzel, kan een training/ activiteit worden afgelast.

Artikel 6

Fit met Cindy is niet aansprakelijk voor schade aan en/ of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Fit met Cindy georganiseerde activiteiten. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Fit met Cindy. Bij deelname aanvaardt de klant automatisch het risico die de activiteit met zich meebrengt.

Artikel 7

Bij nalatigheid en ondeskundig handelen is de klant aansprakelijk voor de veroorzaakte schade aan, verlies of diefstal van eigendommen van Fit met Cindy of derden waarmee al dan Fit met Cindy niet in contractuele relatie staat. De klant vrijwaart Fit met Cindy voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 8

Wanneer blijkt dat een deelnemer aan een activiteit overlast of gevaar veroorzaakt, zodanig dat de relatie tussen, Fit met Cindy de overige klanten en derden ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 9

Fit met Cindy behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training/activiteit.

Artikel 10

Fit met Cindy behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. verhoging of verlaging btw-percentage) worden onmiddellijk doorgevoerd. Dit geldt niet voor op maat afgesloten overeenkomsten. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten.

Artikel 11

U stemt ermee in dat Fit met Cindy gegevens bewaart. Fit met Cindy verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.  Fit met Cindy heeft op het bewaren van klantgegevens beleid geschreven hoe hier mee om te gaan. Dit is in lijn met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en conform de Europese wetgeving die vanaf mei 2018 in is gegaan.

Artikel 12

Klachten dienen schriftelijk aan Fit met Cindy kenbaar gemaakt te worden. Vorderingen tot restituties kunnen alleen in behandeling worden genomen indien de klacht binnen één week na afloop van de activiteiten door Fit met Cindy schriftelijk is ontvangen. Indien vaststaat dat een klacht gegrond is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal, Fit met Cindy ter keuze van, Fit met Cindy zorgen voor een vervangende activiteit/training dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Fit met Cindy daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13

De prijs in publicaties en offertes geldt in principe per persoon. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.

Artikel 14

Indien de deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige, dient de deelnemer Fit met Cindy in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen. Indien de opdrachtgever kinderen/jongeren met een leeftijd van onder de 18 jaar wenst te laten deelnemen dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger van deze minderjarigen. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart opdrachtgever dat hij deze toestemming heeft verkregen en vrijwaart hij van aanspraken die hierop betrekking hebben.

Artikel 15

U meldt zich aan voor een training door het inschrijfformulier volledig in te vullen en daarbij akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en privacy verklaring.

Artikel 16

Fit met Cindy behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingen voor wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen.

Artikel 17

De deelnemerskosten voor een meerdaagse cursus, zoals bijvoorbeeld een beginners hardloopgroep, dienen minimaal een week voor aanvang van de cursus te zijn ontvangen door Fit met Cindy. Is de betaling niet op tijd ontvangen, dan kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname aan de cursus. Annulering van de inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus. In geval van tijdige annulering wordt het cursusgeld aan de deelnemer gerestitueerd, verminderd met 10% administratiekosten.

Artikel 18

Het voortijdig stoppen van een meerdaagse curus, zoals bijvoorbeeld de beginnersgroep hardlopen, betekent in geen geval dat er aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het inschrijfgeld. In uitzonderlijke gevallen kan Fit met Cindy afzien van deze regel en een passende oplossing bieden.

Artikel 19

Een training of activiteit kan intensief en blessuregevoelig zijn. Als u gezondheidsklachten heeft, of als u een andere reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, raadpleegt u een arts voordat u deelneemt aan een training.

Artikel 20

De contributie zijn maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen dezelfde dag of volgende dag na het betalingsverzoek te worden voldaan. Of contante betaling bij de eerstvolgende les. Bij achterstalligheid in de betalingen van één maand of meer kan Fit met Cindy overgaan tot beëindiging van het lidmaadschap en weigering in één van de lessen. Wel heeft Fit met Cindy dan nog recht op het te betalen gedeelte.

Artikel 21:

Fit met Cindy geeft les in de sporthal die dicht is met de vakantie’s. Dan worden de lessen geïmproviseerd buiten gegeven. Fit met Cindy zelf heeft ook recht op vakantie, dit wordt dan verrekend met de contributie. Die passen wij dan aan, aan het aantal gegeven lessen. 

Artikel 22:

Fit met Cindy hanteert een maand opzegtermijn.