FIT MET CINDY
Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Voedingscoach: Fit met Cindy, handelende als zelfstandig gevestigd
voedingscoach.
Cliënt: diegene aan wie door de voedingscoach advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Praktijklocatie: de locatie waarop de praktijk van de voedingscoach wordt uitgeoefend. 

Artikel 2. Algemeen
De voedingscoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen.
Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis
De voedingscoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen.
In het laatste geval houdt de voedingscoach de arts op de hoogte van het verloop van
de behandeling.
Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.
De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coachingstraject volgt volgens de GCN methode.

Artikel 4. Verhindering
In de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de voedingscoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
Indien de cliënt niet 48 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de voedingscoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de voedingscoach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5. Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de voedingscoach de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden.
Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
De voedingscoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich
onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst.
Waarbij de voedingscoach zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
De voedingscoach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen,
documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.
De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingscoach nog geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de voedingscoach verstrekt zijn.

Artikel 7. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling, voor losse consulten door de cliënt aan de
voedingscoach, contant of met betaalverzoek te geschieden aan het einde van het consult.
De alles mag ik eten methode, dienen geheel na kennismakingsgesprek betaald te worden.
Of in termijnen mits afgesproken. 
Als alle betalingen 2 dagen na datering/ betaalverzoek niet is voldaan, is de voedingscoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. 
Daarnaast stopt dan de begeleiding per direct. 

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De voedingscoach heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog filet is nagekomen.
Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Het advies van de voedingscoach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen.
De voedingscoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingscoach verstrekte adviezen. 
Client geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een coachingstraject volgt bij voedingscoach/gewichtsconsulente.
 
Artikel 10. Vergoeding zorgverzekeraars De voedingscoach is ten nimmer aansprakelijk voor de eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar.
Cliënt is hier zelf verantwoordelijk voor.
Cliënt wordt aangeraden voor het coachingtraject in te gaan hier na vraag over te doen bij zijn eigen zorgverzekeraar.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingscoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen.
Nederlands recht is van toepassing.