FIT MET CINDY
Privacyverklaring.

Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. 

Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze geïmplementeerd zal worden in de Nederlandse wet.
Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Je naam;

Je adresgegevens;

Je woonplaats;

Je telefoonnummer;

Je e-mailadres;

Fit met Cindy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van een nieuwsbrief of via mail nieuws.
– Fit met Cindy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Fit met Cindy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:  Naam, Telefoonnummer, E-mailadres> 1 jaar na de laatste deelname aan een der trainingen. 

Wat als de datagegevens gelekt worden?
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Bij Fit met Cindy kan dat bijvoorbeeld gebeuren als mijn met wachtwoord beveiligde  telefoon of laptop verloren of gestolen is. Ook wordt een verkeerd verzonden email op whatsapp als een datalek beschouwd. Bij elke vorm van een datalek zal ik navraag doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of er sprake is van een ernstig lek en of ik een melding moet maken. Als dat nodig geacht wordt, zal ik dat uiteraard doen en zonnodig de betrokkenen hiervan op de hoogte stellen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Fit met Cindy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met c.velgersdijk76@gmail.compassen